vuokra-alueet

mökkitontit

Osakaskunnalla on merialueensa saarissa vuokrattavana mökki-tontteja. Muutamia tontteja sijaitsee myös ranta-alueella. Osakaskunnan osakkailla on etusija tontteihin, mutta niitä vuokrataan myös osakaskunnan ulkopuolisille. Saarten kesäasukkaat ovat pääosin pitkäaikaisia vuokralaisia. Tonttien rakennukset kuuluvat vuokralaisille, eivät osakaskunnalle. Lisätietoja mahdollisesti vapaista mökkitonteista saa hoitokunnan puheenjohtajalta.

Mökkitonttien vuokralaisilla on oikeus hyödyntää osakaskunnan vesialuetta virkistykseen sekä tonttinsa kohdalla olevaa vesijättöä veneenpitoon ja tarvittaessa laiturin rakentamiseen. Muutoin rakentaminen ja saaren maaston muokkaaminen on tontin ulkopuolelta kiellettyä ilman hoitokunnalta saatua nimenomaista lupaa. Myös tontilla tapahtuva puiden kaataminen, kaivon poraaminen, vesiväylien kaivaminen tai ruoppaus ja muu maisemaolosuhteiden selvä muokkaaminen vaatii luvan osakas-kunnalta. Lupien myöntämisestä vastaa yleensä hoitokunta.

Vesijättömaat

Vesijättö on maa-alueeksi muuttunutta entistä vesialuetta ja kuuluu edelleen osakaskunnan vesialueeseen RN:o 851-413-876-1. 

Vesijättöjä syntyy maa- ja vesialueiden rajalle osakaskunnan alueella sekä jokirannoilla, putaissa että merenrannassa erityisesti alueen nopean maankohoamisen, mutta myös liettymisen ja vesipintojen umpeenkasvamisen seurauksena. Vesijättöä muodostuu myös saarien rannoille. 

Kiinteistön ja vesialueen välissä sijaitseva vesijättö ei kuulu kiinteistön omistajalle, mikä voi vaikeuttaa rannan ja vesistön käyttöä ja kunnossapitoa. Kiinteistön vesijätön puoleinen kiinteistöraja on usein huonosti merkitty tai pyykit puuttuvat kokonaan eikä rajan sijainnista välttämättä ole oikeaa tietoa. Rantakiinteistö ei ehkä lainkaan ulotu rantaan asti. 

Mikäli kiinteistösi kohdalla on vesijättömaata, tarvitset veneenpitopaikan ruoppaamiseen, kasvillisuuden poistoon, pienen laiturin rakentamiseen tai vastaavaan vesijättöön kohdistuvaan toimenpiteeseen aina osakaskunnan luvan. Myös vesijätön ostaminen on mahdollista. Ota yhteyttä hoitokuntaan, mieluiten sähköpostitse 

kaakamonruottalan.osakaskunta@gmail.com. 

Kiinteistön kohdalla oleva vesijättömaa tulee ostaa tai lunastaa osakaskunnalta, mikäli aluetta halutaan käyttää rakennuspaikkana. Ostaja vastaa kaikista kiinteistökaupan sekä tarvittavan maanmittaustoimituksen kuluista. Osakaskunta päättää yleisessä kokouksessaan myynnistä ja myyntihinnoista. Ostotarjoukset tulee toimittaa hoitokunnalle vuosittain tammikuun loppuun mennessä. 

Muut vuokra- ja käyttöoikeusalueet

Osakaskunnan maa- tai vesialueen käyttäminen laiturin, venevalkaman, maston, pylvään, merkin, reitin, tien tai muun vastaavan sijoituspaikkana vaatii osakaskunnan luvan. Luvan myöntää yleensä hoitokunta, mutta tapauksesta riippuen se voi vaatia myös osakaskunnan yleisen kokouksen hyväksynnän. Ota yhteyttä hoitokuntaan, mieluiten sähköpostitse 
kaakamonruottalan.
osakaskunta@gmail.com
.